VVE programma

VVE staat voor:
Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE programma.

Waarom VVE?
Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden. 

Voor wie is het VVE programma?
Alle kinderen op onze peuterspeelzaal volgen een deel het VVE programma. Maar soms is het nodig dat kinderen wat extra ondersteuning krijgen door veel met andere kinderen te spelen, speciaal voor deze kinderen is het VVE-programma. Dit programma is speciaal gericht op kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op een ontwikkelingsachterstand. Dit zijn onze doelgroepkinderen. Voor hen is het beter als zij 4 dagdelen komen, zodat zij het hele VVE programma volgen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze kinderen een goede start hebben op de basisschool en daarom heeft de gemeente een aantal subsisdieplekken voor deze kinderen. 

Welk programma wordt er gevolgd?
Bij het Christelijk Kindcentrum Bunschoten wordt er gewerkt met het programma Puk & Ko. Dat is een educatief totaalprogramma dat is afgestemd op de behoeftes van peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Meer informatie hierover kunt u vinden op: http://www.Ko-totaal.nl                      Dit programma wordt op een speelse manier aangeboden door middel van een handpop die allerlei avonturen beleefd.

Verder worden er regelmatig speciaal voor de VVE-ouders en kinderen activiteiten georganiseerd, zoals een middag naar het bos, een knutselmiddag en een fietsmiddag. Twee keer per jaar is er een ouders-actiefweek, de leidsters hebben dan activiteiten bedacht waar ze uw hulp bij nodig hebben. Tevens is er twee keer per jaar een ouderavond met een actueel opvoedthema. 

Wat zijn de plaatsingseisen voor doelgroepkinderen?
Uw kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Uw kind moet dan minimaal 4 dagdelen van 3,5 uur (middagen) per week geplaatst worden en ook daadwerkelijk komen. Ook bent u verplicht om als ouder deel te nemen aan de activiteiten die hierboven beschreven staan. 

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor een doelgroep-plaatsing?
Op het consultatiebureau wordt aangegeven of uw kind tot deze doelgroep behoort. Zo ja, dan krijgt de peuterspeelzaal van uw keuze bericht van het consultatiebureau dat uw kind een doelgroepkind is. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast. Het kan voorkomen dat uw kind al op de peuterspeelzaal zit en dat de leidster constateert dat hij of zij eigenlijk een doelgroepkind is. In dat geval zal de leidster contact opnemen met het consultatiebureau met het verzoek uw kind aan te merken als doelgroepkind. Uiteindelijk zal het consultatiebureau dit officieel moeten bevestigen.

Wie betaalt het VVE-programma?
Een gedeelte van het VVE-programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Bunschoten. In 2019 is dit 7 uur per week, voor de overige uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit geldt voor ouders die beide werken, heeft u een andere financiële situatie dan kunt u dit aangeven.

Wanneer stopt het VVE-programma?

  • Het VVE-programma stopt automatisch als uw kind van het Kindcentrum afgaat. Op de basisschool gaat het waar nodig is, verder tijdens schooluren.
  • Daarnaast stopt het programma, dus ook de financiële vergoeding, als blijkt dat uw kind regelmatig minder dan vier keer in de week de peuterspeelzaal bezoekt, ondanks dat u hier (meerdere keren) op gewezen bent door de leidsters van de Peuterhof.
  • Indien na een bepaalde periode blijkt dat uw kind geen taal- of ontwikkelingsachterstand (meer) heeft kan het VVE programma gestopt worden. In dat geval krijgt een ander kind die dit programma meer nodig heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

Mijn kind heeft een doorverwijzing maar kan toch niet geplaatst worden. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat uw kind een doorverwijzing voor VVE heeft maar toch niet geplaatst kan worden. Redenen hiervoor kunnen zijn:

Er zijn geen vier dagdelen meer beschikbaar op de peuterspeelzaal, omdat het vol zit.
Er zijn geen vier dagdelen meer beschikbaar op de peuterspeelzaal, omdat het maximum aantal doelgroepkinderen op het dagdeel bereikt is.
Het door de gemeente Bunschoten bepaalde maximum aantal doelgroepkinderen is bereikt. Wellicht kan uw kind in het volgende kalenderjaar worden geplaatst.

error: Alert:Content is protected!