VVE Methode

VVE staat voor:
Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE programma.

Waarom VVE?
Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden.

Voor wie is het VVE programma?
Alle kinderen op onze peuterspeelzaal volgen het VVE programma. Maar het is speciaal gericht op kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op ontwikkelingsachterstand. Dit zijn doelgroepkinderen. Voor hen is het beter als zij 4 dagdelen komen, zodat zij het hele VVE programma volgen. Voor de doelgroepkinderen zijn gesubsidieerde plaatsen beschikbaar.

Welk programma wordt er gevolgd?
Bij de Stichting Christelijk Kindcentrum Bunschoten wordt er gewerkt met het programma Puk & Ko. Dat is een educatief totaalprogramma dat is afgestemd op de behoeftes van peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Meer informatie hierover kunt u vinden op: http://www.Ko-totaal.nl

Wat zijn de plaatsingseisen voor doelgroepkinderen?
Uw kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Uw kind moet dan minimaal 4 dagdelen van 3,5 uur (middagen) per week geplaatst worden en ook daadwerkelijk komen.

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor een doelgroep-plaatsing?
Op het consultatiebureau wordt aangegeven of uw kind tot deze doelgroep behoort. Zo ja, dan krijgt de peuterspeelzaal van uw keuze bericht van het consultatiebureau dat uw kind een doelgroepkind is. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast. Het kan voorkomen dat uw kind al op de peuterspeelzaal zit en dat de leidster constateert dat hij of zij eigenlijk een doelgroepkind is. In dat geval zal de leidster contact opnemen met het consultatiebureau met het verzoek uw kind aan te merken als doelgroepkind. Uiteindelijk zal het consultatiebureau dit officieel moeten bevestigen.

Wie betaalt het VVE-programma?
Een gedeelte van het VVE-programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Bunschoten. In 2019 is dit 7 uur per week, voor de overige uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Wanneer stopt het VVE-programma?

  • Het VVE-programma stopt automatisch als uw kind van het Kindcentrum afgaat. Op de basisschool gaat het waar nodig is, verder tijdens schooluren.
  • Daarnaast stopt het programma, dus ook de financiële vergoeding, als blijkt dat uw kind regelmatig minder dan vier keer in de week de peuterspeelzaal bezoekt, ondanks dat u hier (meerdere keren) op gewezen bent door de leidsters van de Peuterhof.
  • Indien na een bepaalde periode blijkt dat uw kind geen taal- of ontwikkelingsachterstand (meer) heeft kan het VVE programma gestopt worden. In dat geval krijgt een ander kind die dit programma meer nodig heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

Mijn kind heeft een doorverwijzing maar kan toch niet geplaatst worden. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat uw kind een doorverwijzing voor VVE heeft maar toch niet geplaatst kan worden. Redenen hiervoor kunnen zijn:

Er zijn geen vier dagdelen meer beschikbaar op de peuterspeelzaal, omdat het vol zit.
Er zijn geen vier dagdelen meer beschikbaar op de peuterspeelzaal, omdat het maximum aantal doelgroepkinderen op het dagdeel bereikt is.
Het door de gemeente Bunschoten bepaalde maximum aantal doelgroepkinderen is bereikt. Wellicht kan uw kind in het volgende kalenderjaar worden geplaatst.

error: Alert:Content is protected!